ANESTEZİ PROGRAMI

Ders İçerikleri

  1. YARIYIL

 

DERS KODU VE ADI: ANS 101- ANATOMİ
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: İnsan vücudunun temel yapısını, kas ve iskelet sisteminin anatomik yapısı, dolaşım sisteminin, solunum sisteminin ve toraksın anatomik yapısı, sinir sisteminin, endokrin sistemin ve duyu organlarının anatomik yapısı, sindirim sisteminin ve ürogenital sistemin anatomik yapısı.

 

 

DERS KODU VE ADI: ANS 103- FİZYOLOJİ
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: Hücre ve genel fizyoloji, iskelet-kas sistemi fizyolojisi, kardiyovasküler sistem fizyolojisi, solunum sistemi fizyolojisi, sinir sisteminin fonksiyonları, gastro-intestinal sistem fizyolojisi, renal fizyoloji, endokrin sistem fizyolojisi, duyu organları ve homeostazis

 

 

DERS KODU VE ADI: TÜR 101 – TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI I
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil Aileleri, Türk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , Karatay Türkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçenin ses özellikleri, Türkçenin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi, cümle bilgisi; cümle çeşitleri, cümle tahlilleri.

 

 

DERS KODU VE ADI: AİİT 101 – ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I
KREDİ / AKTS: Teorik  2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

 

 

DERS KODU VE ADI: İNG 127-  YABANCI DİL I (İNGİLİZCE)
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: Temel düzeyde okuma, yazma ve dinleme bilgisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar.

 

 

DERS KODU VE ADI: ANS 119- MESLEKİ UYGULAMALAR
KREDİ / AKTS: Teorik 9 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik):9  / ECTS; AKTS: 14
DERS İÇERİĞİ: Anestezi teknikerinin rolü, görevi, preoperatif değerlendirme,İş kıyafeti giyme,maske, bone, eldiven kullanma, Steril çalışma koşulları, Güvenlik tedbirleri, Vital bulguları manuel alma,monitörizasyon Formları doldurma, Uygulanacak ilaçları hazırlama, İlaç uygulama, Venöz, Arterial, kapiller kan alma, damar yolu açma, İntravenöz sıvı infüzyonu, Kan transfüzyonu, Kan ürünleri transfüzyonu, Aspirasyon, Nazogastrik sonda uygulama, Hastaya oksijen tedavisi yapma, vücut ısısını ölçme ve termoregülasyon, temel yaşam desteği

 

 

DERS KODU VE ADI: ANS 107- TEMEL SAĞLIK BİLGİSİ
KREDİ / AKTS: Teorik 4 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 5  / ECTS; AKTS: 4
DERS İÇERİĞİ: Genel Tanımlar, Hastalıklardan Korunma, İnfeksiyonlardan Korunma (Asepsi, antisepsi, sterilizasyon, dezenfeksiyon), Toplumda Sık Görülen İnfeksiyon Hastalıkları (Tbc.,hepatit,AIDS, akut.infeksiyonlar ), Toplumda Sık Görülen Kronik Hastalıklar (Diabet, astım, kanser), Toplumda Sık Görülen Kronik Hastalıklar (Hipertansiyon, Kronik Kalp Hastalıkları), Kazalardan Korunma, Genel Beslenme, Gençlik ve Uyuşturucu Bağımlılığı, Ruh Sağlığı ve Stresle Mücadele, Çocuk Sağlığı, Kadın Sağlığı, Aile Planlaması

 

 

DERS KODU VE ADI: ANS 109- TIBBİ TERMİNOLOJİ
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: İnsanın Yapısına İlişkin Temel Tanım ve Terimler, Tıbbi Terimleri okuma kuralları, Kaynaştırma harfleri, Tıbbi terimleri meydana getiren öğeler; ön ek, son ek, kök yapıları, kaynaştırma harfleri, Tıbbi Kısaltmalar, Kan ve Kan Yapıcı Organlar, Lenf ve İmmün Sisteme İlişkin Terimler, Kardiyovasküler Sisteme İlişkin Terimler, Solunum Sistemine İlişkin Terimler, Sindirim sistemine İlişkin Terimler, Göze İlişkin Terimler, Üriner Sisteme İlişkin Terimler, Genital Sisteme İlişkin Terimler, Kulağa İlişkin Terimler Eponimler, Sinonimler, Sinir Sistemi ve Psikiyatrik Hastalıklar, İç Salgı ve Metabolizma Bozuklukları ve Hareket Sistemine ilişkin terimler üzerinde durulur.
  1. YARIYIL

 

DERS KODU VE ADI: ANS 102- ANESTEZİ UYGULAMA- I
KREDİ / AKTS: Teorik 6 Saat / Hafta –  Uygulama 4/ Hafta – Kredisi (Klâsik): 8  / ECTS; AKTS: 7
DERS İÇERİĞİ: Genel Anestezi Öncesi Hastayı Değerlendirme, Genel Anestezi Öncesi Malzeme ve Hasta Hazırlığı, Hasta Pozisyonları, Monitörizasyonu, Anestezi İndiksiyonu, Hava Yolu Açıklığı Endotrakeal Entübasyon, Alternatif Hava Yolu Yöntemleri, Santral Kateterizsyon, Genel Anestezinin İdamesi, Monitörizasyon İzlemi, Genel Anestezi Uygulamasını Sonlandırma, Anestezi Sırasında Ve Sonrasında Gelişebilecek Komplikasyonlar.HKA yöntenleri, ameliyathane donanımı ve malzeme temini, postoperatif derlenme ve bakım

 

 

DERS KODU VE ADI: ANS 106- GENEL FARMAKOLOJİ
KREDİ / AKTS: Teorik 4 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 4  / ECTS; AKTS: 4
DERS İÇERİĞİ: Genel Farmakoloji, Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi, Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi, Kardiyovaskuler Sistem Farmakolojisi, Solunum-Sindirim-Endokrin-Üriner Sistem Farmakolojisi, Hemolitik ve Kemoterapotik ilaçlar.

  

DERS KODU VE ADI: ANS 104- ENFEKSİYON HASTALIKLARI
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: Bulaşıcı hastalıklar,bulaşma ve korunma yolları,Hastane enfeksiyonları önemi,özellikleri ,önlenmesi hastane ve ameliyathane temizliğinin özellikleri.

 .

DERS KODU VE ADI: TÜR 102 – TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası , sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikaye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) .

 

DERS KODU VE ADI: AİİT 102 – ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II
KREDİ / AKTS: Teorik  2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: İnkılapların temel özellikleri ve Türk inkılabı; Türk inkılabını etkileyen akımlar; Türk İnkılabının hedefi: Demokratik Hukuk Devleti.Türk ekonomisinin yeniden yapılanması, milli ekonomi ve küreselleşme; Laik Türk hukuk sisteminin kurulması; Türk toplum yaşamına düzen ve canlılık getiren diğer yenilikler; Atatürk ilkelerinin genel niteliği ve Cumhuriyetçilik ilkesi; Milliyetçilik ilkesi; Halkçılık ve devletçilik ilkesi; Laiklik ilkesi; İnkılapçılık ilkesi; Atatürkçülüğe karşı eleştiriler ve yanıtları.

 

 

DERS KODU VE ADI: İNG 130-  YABANCI DİL I (İNGİLİZCE)
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: Simple Past, There is/areoneanyandsome/ Quantifiers, Questionsfordescribingpeople, Present Perfect, Conjuctions, ModalVerbs, Be/ Goingto konularını kapsar.

 

DERS KODU VE ADI: ANS 112- YAZ STAJI
KREDİ / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik):   / ECTS; AKTS: 8
DERS İÇERİĞİ: Alan Uygulamaları ve pratik çalışmalar

 

DERS KODU VE ADI: ANS 114- İŞ GÜVENLİĞİ VE İLK YARDIM
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: İş sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişimi, İş kazası ve meslek hastalıkları ve maliyeti, İş güvenliği kavramı, iş güvenliği çalışmalarının iş gücü verimliliği açısından önemi, İş güvenliğinde temel unsurlar, Tehlikelerin kaynakları, iş sağlığı kavramı, Psikososyal risk etmenleri, Ulusal ve Uluslararası iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kuruluşlar, ILO sözleşmeleri, Güvenliği bozan olaylar: Yangın, deprem ve sel. İlk yardımın temel uygulamaları, Birinci ve ikinci değerlendirme, Yetişkinlerde temel yaşam desteği, Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, Dış ve iç kanamalar, Yara ve yara çeşitleri, Bölgesel yaralanmalarda,

Baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında  ilk yardım, Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, Zehirlenmeler, Sıcak çarpması, Yanık ve donmalar, Yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, acil taşıma teknikleri, Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma.

  

  1. YARIYIL
DERS KODU VE ADI: ANS 201- ANESTEZİ UYGULAMA- II
KREDİ / AKTS: Teorik 4 Saat /Hafta – Uygulama 4 Saat / Hafta – Kredisi (Klâsik): 6  / ECTS; AKTS: 10
DERS İÇERİĞİ: Kardiopulmoner Resüsitasyon, Epidural,Sipinal, Kaudal Blok, Kombine Spinal Epidural, Anestezi Uygulaması, Periferik Bloklarda Anestezi Uygulaması, Rejyonel İv Anestezi Uygulaması, Monitörize Hasta Bakımı, Sedo Analjezi Uygulaması, Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulaması Yapılacak Ortamların Standart Donanımları, Radyolojik Girişimlerde Anestezi Uygulaması, Endoskopik Girişimlerde Anestezi Uygulaması, Ekt Girişimlerinde Anestezi Uygulaması, Radyoterapi Girişimlerinde Anestezi Uygulaması, Ağrı Ünitelerinde Hazırlık, Ağrı Ünitelerinde Girişimsel Uygulamalar, EKG ve yorumlanması, defibrilatör, sıvı-elektrolit, asit baz dengesi takibi, yönetimi, yapay solunum uygulama yöntemleri, zor hava yolu yönetimi, postoperatif ağrı yönetimi, anestezi sonrası bakım, hastane içi ve hastaneler arası transport

 

 

DERS KODU VE ADI: ANS 203-  KLİNİK ANESTEZİ- I
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat /Hafta – Uygulama (4) / Hafta – Kredisi (Klâsik): 5   / ECTS; AKTS: 8
DERS İÇERİĞİ: Üst Solunum Yolları Hastalıklarında Anestezi, Koah’da Anestezi, Restriktif Akciğer Hastalıklarında Anestezi, Tek Akciğer Ventilasyonunda Anestezi, Kalp Ve Damar Hastalıklarında Anestezi Uygulaması İçin Hazırlık, Açık Kalp Cerrahisindede Anestezi Damar Cerrahisinde Anestezi, Kalp Hastalıklarında Non Kardiyak Cerrahide Anestezi Nöroşirurjik Girişimlerde Anestezi Uygulamasında Malzeme Ve Hasta Hazırlığı Nöroşirurjik Girişimlerde Anestezi, Karaciğer Hastalıkları Anestezisinde Hazırlık, Karaciğer Hastalıklarında Anestezi, Genito-Üriner Girişimlerde Anestezi, Böbrek Hastalıklarında Anestezi, Neonatal, pediatrik resusitasyon, allerji, anaflaksi, astım tedavisi, günübirlik anestezi

 

  

DERS KODU VE ADI: ANS 205- REANİMASYON
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 8 / Hafta – Kredisi (Klâsik):6 / ECTS; AKTS: 7
DERS İÇERİĞİ: Temel ilaç bilgisi, Etki mekanizmaları, Terapötik yararları, Hastane öncesi kullanım endikasyonları, Kontrendikasyonlar, Paramediklerin dikkat etmesi gerekenler, İlaç etkileşimleri, İlaçların Sınıflandırılması, Adlandırılması ve Etkileri, Acil ilaç uygulama yolları ve prensipleri, İlaç Uygulamalarında sağlık personelinin Mesleki Ve Yasal Sorumluluğu, Akut koroner sendromlarda acil ilaç uygulamaları, Solunum sıkıntısı ile değerlendirilen hastada ilaç uygulamaları, Toksikasyonlarda ilaç uygulamaları, Bilinç bozukluğu olan hastada acil ilaç uygulamaları, Psikiyatrik aciller ve yoksunluk sendromunda ilaç uygulaması, Anaflaktik şok ve alerjik acillerde ilaç uygulamaları, Kardiyopulmoner resusitasyonda ilaç uygulamaları, Pediatrik acillerde ilaç uygulamaları.

 

 

DERS KODU VE ADI: ANS 213- EKG’ YE GİRİŞ
KREDİ / AKTS: Teorik2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: EKG’ nin tanımı ve kısa tarihçesi,- Ne zaman EKG çekeriz ?,- EKG cihazı ve EKG Elektrotları – EKG Çekim İşlemi, EKG Kağıdı, – Kardiyak Depolarizasyon ve Repolarizasyon- Kalp Kasında Aksiyon Potansiyeli – Kalbin İleti Sistemi- Sinoatriyal Düğüm- İnternodal Yollar- Atrioventriküler Düğüm- His Demeti- Purkinje Lifleri- Kalp Dokusunda İleti Hızları – EKG Derivasyonları- Göğüs Derivasyonları- Ekstremite Derivasyonları- EKG Çekilirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar- Artefaktlar – Kardiyak Monitörizasyon- EKG Monitörizasyonunun Faydaları- Kardiyak Monitörizasyonda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar- Holter EKG ve Olay Kaydediciler – EKG’ de Dalgalar ve Oluşum Mekanizmaları- EKG’ de İntervaller ve Oluşum Mekanizmalar- EKG’ de Ritm Analizinin Yapılması  – EKG’ de Kalp Hızının Hesaplanması – Kalp Ritmi Düzensiz Olan Hastalarda Kalp Hızının Hesaplanması – Sağlıklı İnsanlarda Tespit Edilen Kardiyak Ritmler- Normal EKG ve Sinüs Ritmi- Sinüzal Aritmi- WanderingPacemaker- Supraventriküler ve Ventriküler Ekstrasistol- Atlerlerde EKG  – SinüzalBradikardi-Sinoatriyal Blok-SinüzalArrest- Kavşak Ritmi – Atriyoventriküler Bloklar- 1 Derece AV Blok- 2. Derece Mobitz Tip 1 Blok- 2. Derece Mobitz Tip 2 AV Blok – 3. Derece AV Blok,   – Anstabil bulgu oluşturabilecek bradiaritmier- Bradikardik hastaya yaklaşım EksternalPacemaker Uygulama Prensipleri – Ektopik Vurular- AtriyalEktopik Vuruları- Atriyoventriküler Kavşak Ektopik Vuruları- VentrikülerEktopik Vuruları- Kaçış Vuruları – Dar QRS’ li Taşikardiler- Sinüzal Taşikardi- MultifokalAtriyal Taşikardi- Supraventriküler Taşikardi – Wolf Parkinson White Sendromu- AtriyalFibrilasyon ve Flutter – Geniş QRS’ li Taşikardiler- Ventriküler Erken Vuru-Ventriküler Taşikardi – VentrikülerFlutter  – Torse De Pointes – VentrikülerFibrilasyon – Elektrolit Bozukluklarının EKG Üzerine Etkisi- İlaçların EKG Üzerine Etkisi.

 

  1. YARIYIL

 

DERS KODU VE ADI: ANS 206- ANESTEZİK FARMAKOLOJİ
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS; AKTS:3
DERS İÇERİĞİ: Sedasyon, Premedikasyon Amacıyla Kullanılan İlaçlar, Antikolinerjik ve Antihistaminik İlaçlar, Mide Asidi ve Volümünü Azaltan İlaçlar, Gaz Anestezikler, Buharlaşabilen Sıvı Anestezikler, İntravenöz Anestezikleri, İntravenöz Anesteziklerin Antagonist İlaçları, Lokal Anestezik İlaçlar, Ester Tipi, Amid Tipi Lokal Anestezik İlaçlar, Depolarizan Kas Gevşetici İlaçlar, Nondepolarizan Kas Gevşetici İlaçlar, Kas Gevşeticileri İlaçların Antagonistleri, Adrenerjik İlaçlar, Hipotansif İlaçlar

 

 

DERS KODU VE ADI: ANS 202- KLİNİK ANESTEZİ- II
KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 8 / Hafta – Kredisi (Klâsik):7 / ECTS; AKTS: 10
DERS İÇERİĞİ: Sedasyon, Premedikasyon Amacıyla Kullanılan İlaçlar, Antikolinerjik ve Antihistaminik İlaçlar, Mide Asidi ve Volümünü Azaltan İlaçlar, Gaz Anestezikler, Buharlaşabilen Sıvı Anestezikler, İntravenöz Anestezikleri, İntravenöz Anesteziklerin Antagonist İlaçları, Lokal Anestezik İlaçlar, Ester Tipi, Amid Tipi Lokal Anestezik İlaçlar, Depolarizan Kas Gevşetici İlaçlar, Nondepolarizan Kas Gevşetici İlaçlar, Kas Gevşeticileri İlaçların Antagonistleri, Adrenerjik İlaçlar, Hipotansif İlaçlar

 

DERS KODU VE ADI: ANS 204- REANİMASYON- II
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 8/ Hafta – Kredisi (Klâsik): 6 / ECTS; AKTS: 7
DERS İÇERİĞİ: Solunum Yetersizlikleri, Hipoksi, Oksijen Tedavisi, Aspirasyon Pnömonisi, Şok, Emboli, Sepsis, Travmalar, Zehirlenme, Nörolojik Sorunlar, Akut Böbrek Yetmezliği, Koma Ve Beyin Ölümü, Bazı Özel Durumlar, Sedo-Analjezi, Kas Gevşemesi.

 

 

DERS KODU VE ADI: ANS208- SİSTEM HASTALIKLARI
KREDİ / AKTS: Teorik 6 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 6 / ECTS; AKTS: 6
DERS İÇERİĞİ: Solunum Sistemi, Belirti Ve Bulguları, Solunum Sistemi Hastalıkları İle Tedavi Ve Bakımı, Sinir Sistemi,Belirti Ve Bulguları, Sinir Sistemi Hastalıkları İle Tedavi Ve Bakımı, Dolaşım Sistemi Hastalıkları Belirti Ve Bulguları İle Tedavi Bakım, Sindirim Sistemi Hastalıkları Belirti Ve Bulguları İle Tedavi Ve Bakımı.

 

 

DERS KODU VE ADI: ANS 218-  EKG YÖNETİMİ
KREDİ / AKTS: Teorik2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik):  2 / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ:  Ventriküler ve AtriyalHipertrofiler / Dilatasyonlarda EKG Bulguları- Dal Blokları – Stabil ve AnstabilAnginaPectoris- Anamnez ve Klinik Muayene Bulguları- EKG Bulguları ve Diğer Tanı Araçları –Akut ST YükselmesizMiyokardİnfarktüsü- Anamnez ve Klinik Muayene Bulguları- EKG Bulguları ve Diğer Tanı Araçları , Akut ST YükselmeliMiyokardİnfarktüsü- Anamnez ve Klinik Muayene Bulguları- EKG Bulguları ve Diğer Tanı Araçları – Tedavi  – MI Lokalizasyonu- MI Dışında ST Elevasyonu Yapan Diğer Hastalıklar- Dal Bloğu Varlığında MI – Akut MI Komplikasyonları ve Tedavisi- Akut MI Seyri Esnasında Gelişebilen Ritm ve İleti Bozuklukları- Perikard Hastalıklarında EKG- Kalp Yetesizliğinde EKG – Kapak Hastalıklarında EKG – Konjenital Kalp Hastalıklarında EKG – Senkop ve Ani Kardiyak Ölüm         – Kardiyak arrest ritimleri- Ventrikülerfibrilasyon- Nabızsız ventriküler taşikardi- Asistol- Nabızsız elektriksel aktivite (NEA) – EksternalPacemaker Uygulama Prensipleri- Endikasyonları-EksternalPacemaker Uygulama Tekniği- Vagal Manevralar- Karotis Sinüs Masajı- Valsalva Manevrası- Vagal Manevraların Komplikasyonları – GeçiciPacemaker Uygulama Prensipleri- Endikasyonları- GeçiciPacemaker Uygulama Tekniği- KalıcıPacemaker Uygulama Prensipleri- Endikasyonları- KalıcıPacemaker Uygulama Tekniği- Pacemaker EKG Örnekleri- Pacemaker Fonksiyon Bozukluğu EKG Örnekleri – Defibrilasyon ve kardiyoversiyon uygulama prensipleri- DefibrilasyonEndikasyonları ve Uygulama Tekniği- KardiyoversiyonEndikasyonları ve Uygulama Tekniği- Elektrotların Yerleşimi- Enerji Düzeyi – Pediyatrik Hastalarda Defibrilasyon- Kalp Pili Olanlarda Defibrilasyon- Defibrilatör Cihazları – OED – Defibrilasyonda Güvenlik ve Uygulama Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler